Algemene Voowaarden COLOURFUL JOURNEY BRAND ACADEMY

Artikel 1 Inleiding
1.1 Voor de leesbaarheid van het document is er gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Colourful Journey bedoeld. Waar staat: 'mijn programma’s’ of ‘programma’ wordt bedoeld: alle producten, diensten, cursussen en trainingen die ik ontwikkeld heb en aanbied in de colourful Journey BRAND ACADEMY.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door Joyce Backx handelend onder Colourful Journey, Bosmuizenlaar 31 4854GP Bavel
Kamer van Koophandelnummer: 67782698
Contact : joyce@colourfuljourney.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma
2.1 Mijn diensten, cursussen, trainingen en producten zijn alleen bedoeld voor ondernemers en het is daarom niet mogelijk om deze aan te kopen als je geen ondernemer bent. Wel kan het zijn dat je middels mijn programma's de stap naar het ondernemerschap zet. Bij de start van het programma, hoef je daarom nog niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart bij het sluiten van de overeenkomst dat je het programma als ondernemer volgt.
2.2 In alles wat ik aanbied in de Colourful Journey Brand Academy heb ik mijn ervaring, kennis, talenten en mijn persoonlijke visie met veel liefde en passie samengevoegd om jouw business te helpen groeien en onderhouden door middel van, en op het gebied van je branding en zichtbaarheid. Het is belangrijk dat je naast het volgen van mijn programma's voldoende tijd reserveert om de opdrachten te doen en te implementeren in je bedrijf. Het succes van jouw zichtbaarheid en jouw bedrijf is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jouw business succesvol(er) wordt en hoge(re) verkoopcijfers realiseert. Tevens is het van belang dat je je ervan bewust bent dat mijn (online) programma’s, groepsprogramma’s / zelfstudieprogramma’s zijn en dat je geen 1-op-1 begeleiding krijgt. Wel sta ik binnen de grenzen van mijn (online) programma’s klaar voor je om je binnen deze groepen te begeleiden. De ondersteuning die ik verder bied is daarnaast afhankelijk van welk programma, pakket of dienst je eventueel extra hebt aangeschaft en die speciefieke ondersteuning staat omschreven bij het betreffende programma, pakket of dienst op mijn website en wordt na aankoop ook aan je bevestigt per e-mail.

Artikel 3 Afkoelingsperiode
3.1 Tot de start van de programma's is het mogelijk om mijn programma's te annuleren. Je ontvangt je geld in dat geval volledig terug. Wanneer je een programma koopt met directe toegang tot de content, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling
4.1 Voor de prijzen van mijn programma's verwijs ik je naar de meest recente prijsstelling op de verkooppagina’s van www.online.colourfuljourney.nl en www.colourfuljourney.nl Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.
4.2 De betaling kan in een keer, of wanneer dit vermeld staat op de verkooppagina, in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van mijn programma's de verplichting tot betaling bestaan net zolang tot het volledige bedrag is voldaan. Termijnbetalingen worden steeds via automatische incasso verwerkt van het rekeningnummer waarmee de eerste termijn is voldaan. Wijzigingen in het rekeningnummer tijdens de periode van dit abonnement zijn niet mogelijk.
4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor mijn toekomstige programma’s of offertes.

Artikel 5 Intellectueel eigendom/Gebruik materialen.
5.1 Op de teksten, afbeeldingen en materialen van mijn programma's bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.
5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, dienst of product, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6 Materialen
6.1 Ik streef ernaar de materialen levenslang online voor mijn deelnemers toegankelijk te houden, maar ik kan dit niet garanderen. Als ik de materialen ga verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zal ik dit altijd minimaal 1 (een) maand vooraf per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Ik zal dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan mij bekend hebt gemaakt of waarmee je het programma hebt aangeschaft.

Artikel 7 Klachten
7.1 Mocht je niet tevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen naar joyce@colourfuljourney.nl. Ik ontvang dan van jou een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is, om deze op te lossen of te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven, kan en zal ik niet in behandeling nemen.
7.2 Klachten moet je binnen 14 (veertien) dagen na het volgen van een programma of onderdeel van het programma aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan vervalt je recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7.3 Ook als er een klacht ontstaat en je dit aan mij hebt gemeld, blijft je verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.
8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.
8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik instaat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy
9.1 Ik neem de privacy van mijn deelnemers serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens ik verwerk en met welk doel is te vinden in mijn Privacy Verklaring

Artikel 10 Overig
10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ik zal dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen
11.1 Bij eventuele geschillen zal ik altijd eerst mijn best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat ik een geschil aan de rechter zal voorleggen.
11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zal ik geschillen voorleggen aan de rechter te Breda.

Artikel 12 Overmacht
12.1 Ik ben niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien ik daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan mijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Zoals stroom- of internet storing, terrorisme, extreme file, een verkeersongeluk, extreme weersomstandigheden. Ik heb ook het recht mij op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ik mijn verbintenis had moeten nakomen.
12.3 Ik kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder van ons gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
12.4 Voorzover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, ben ik gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte te factureren.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden
14.1 Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
14.2 Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

Opgesteld te Bavel, 14 oktober 2020